bb
aa
cc
kk
ll
ii
nn
kk
ss
 h h
aa
ll
ee
nn
 d d
oo
oo
rr
 a a
rr
tt
ii
kk
ee
ll
ee
nn
 o o
pp
ss
ii
tt
ee
ss
 / /
 b b
ll
oo
gg
ss
 t t
ee
 p p
oo
ss
tt
ee
nn
CC
oo
nn
tt
ee
nn
tt
 m m
aa
rr
kk
ee
tt
ii
nn
gg
Fotolia_38848397_Subscription_XXL.jpg
Hoe werkt content marketing?
Schrijf een artikelMaak een lijst van artikelsites of weblogszie http://www.imnl.nl/tips/slim-zoeken/ voor lijstenHerschrijf de content voor iedere post!!Gebruik spinners om dit makelijker te makenCheck of uw content voldoende uniek is
Fotolia_6250274_Subscription_XXL.jpg
S
p
i
n
n
e
r
s
Fotolia_38246696_Subscription_XXL.jpg
1. Je schrijft je tekst in “X voud” door steeds keuzes te maken.Voorbeeld: Ik bezocht [Jan| Karel | Pascal]2. Geneer dan steeds nieuwe versies
Spinrewriter – voorbeeld film
Fotolia_38508513_Subscription_XL.jpg
Senuke X – uitgebreide film overarticle spinners
Fotolia_31445690_Subscription_XXL.jpg
S
e
n
u
k
e
 X
 –
 u
i
t
g
e
b
r
e
i
d
e
 f
i
l
m
 o
v
e
r
 a
r
t
i
c
l
e
 s
p
i
n
n
e
r
s
Voorkom Duplicate Content
http://www.duplicatecontent.net/ checkt hoeveel pagina’s gelijk hebben.Zorg dat dit minder dan 30% is. [A25]
Bij gekopieerde content wordt alleen de pagina met de hoogstepagerank in de index opgenomen (dus niet de “ eerste” )
Het kan zijn dat het een tijd duurt voordat Google de gekopieerdepagina’s verwijderd
Sites met veel gekopieerde content worden gebanned
Hoe check ik of er gekopieerde content is?
1.http://www.copyscape.com/ [A22]Tool om plagiaat sites te ontdekken,d.w.z. sites die (delen van) contenthebben gestolen van uw site. Ookkunt u hier ontdekken welke contentu gestolen heeft van andere sites…
2.Google zelf